Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Рубрики /
10.11.2008 :: партньор

Recycle bin

от Босилена Мелтева :: Коментари (40) :: (13051 прочитания)

 

Няколко години след началото, какво се случва с рециклирането в България? Къде отиват отпадъците от кофите за рециклиране? Какви са проблемите?

 

Терминът „Икономика на изхвърлянето” е въведен от Лестър Браун. В този тип икономика първият приоритет е задоволяването на потребителите със стоки. Впоследствие системата се превръща в лост за икономически растеж и създаване на работни места. Логиката е елементарна - колкото повече стоки се произвеждат и изхвърлят, толкова повече работна ръка ще има. Тази еднопосочна схема разчита на евтината енергия, без да отчита някои малки за времето си детайли, които се превръщат във все по-сериозни проблеми през последните 20 години. Това са изчерпаемите ресурси, преливащите градски сметища, поскъпването на горивата нужни за по-далечното извозване на отпадъците. Предизвикателството днес е този икономически ритъм да се замени с икономика на намаляване-рециклиране-повторно използване на изхвърленото или вездесъщото REDUCE-REUSE-RECYCLE.

Повечето страни от така наречения индустриализиран свят са направили стъпки в тази посока. Рециклиращата индустрия вече е много печеливш и разрастващ се бизнес, който предоставя все по-големи количества ценни суровини на производствения сектор. Боклукът, както незаслужено го наричаме, постепенно се осъзнава като безценен ресурс. Захвърлянето му на сметището е най-малкото непечелившо и недалновидно. Все още обаче голяма част от този ресурс отива на сметището.

 

РЕЦИКЛИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

От няколко години в България бизнесът също прави опити да хване тази печеливша вълна. Разделното събиране обаче все още е на ниво проходилка, а резултатите са трудно забележими с невъоръжено око.

В България се изхвърлят общо около 3.5 млн. тона битови отпадъци годишно, това прави около 450 килограма на човек (данни на Национален статистически институт). Боклукът на София е 400 хил. тона. Около две трети от отпадъците, натрупвани в домовете и офисите, са “органични” или биоразградими - след време се разграждат по естествен път, ако не са смесени с други отпадъци. Засега те обичайно загниват в сметищата. Министерството на екологията, длъжно да се вмести в европейските стандарти, има на хартия стратегия за намаляване на биоразградимите отпадъци. Основната стъпка, заложена в документа, е намаляването на изхвърляния боклук. Обещава се до 2020 г. поетапно да се намалят хартиените отпадъци, биоразградимите да бъдат събирани отделно, за да се изгарят или да се произвеждат горива и компост, за което са необходими 200 млн. лева инвестиции.

Засега компостирането (разделното изхвърляне на органични отпадъци) се практикува спорадично - само в малки градове и общини, където отпадъците се усвояват за селскостопански нужди и хората имат пряк интерес. Такива са Велинград, Смолян, Кърджали, Априлци, Берковица, Летница, Велики Преслав, Тополовград, Садово, Ябланица, Ветово, Брацигово и софийския район Нови Искър. Около 30 са общините, които сами са заявили инициативи за компостиране.

От 2007 разделното събиране навлиза по-интензивно в общините на цялата страна, където шестте организации по оползотворяване и преработка на опаковките си разпределят територии (подписват договори с общините). В момента от изхвърлените в контейнерите отпадъци около една трета стават за рециклиране. По данни от организациите, които събират отпадъци разделно, в цветните контейнери най-голям е делът на хартията - около 50%. След това са пластмасата и стъклото. Метал обикновено не се задържа заради големия интерес на клошарите.

 

НЕЩАТА, КОИТО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕМ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ

Част от цената на всяка стока отива за унищожаване или преработка на опаковката й. Такса “битови отпадъци” за домакинствата е около 1 % от нетния им доход, което е от порядъка на таксата в други европейски страни. Данъкът обаче се изчислява според данъчната оценка на имота, а не на брой членове на семейството. Затова и гражданите нямат личен стимул да изхвърлят по-малко количество.

Иначе по закон всеки гражданин е задължен да участва в системата за рециклиране. Законът за управление на отпадъците гласи, че

„ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗХВЪРЛЯ ОТПАДЪЦИ, ОБОЗНАЧЕНИ С МАРКИРОВКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, В КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ГИ СМЕСВА С ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ОТПАДЪЦИ ПО НАЧИН ЗАТРУДНЯВАЩ ТЯХНОТО ПОСЛЕДВАЩО РЕЦИКЛИРАНЕ ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, КОГАТО В КОНКРЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО Е СЪЗДАДЕНА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 150 ДО 500 ЛЕВА."

При повторно нарушение глобата става от 300 до 1000 лв. На практика обаче буквата на закона масово се нарушава и това не се санкционира, защото липсва контрол от страна на общините. По този начин системата на разделно събиране става доброволна тъй като малцина знаят за това свое задължение.

 

БИЗНЕСЪТ И НЕГОВИЯТ БОКЛУК

През 2004 г. местните закони са хармонизирани с директива “94/62/ЕС на Европейския съюз за оползотворяване на отпадъците от опаковки”. От тогава производителите и вносителите на опаковани стоки са длъжни да събират и рециклират процент от опаковките, които пускат на пазара, според принципа "замърсителят плаща”, залегнал в Закона за управление на отпадъците. В момента в България фирмите могат да избират между три опции:

Над 80% от компаниите в България избират третия вариант, защото е по-ефективен и по-евтин. Държавната продуктова такса е много по-висока.

Организациите по оползотворяване на отпадъците в момента са шест – Екопак (47,19% пазарен дял), Екобулпак (35,69), Ре пак (10.09%), Рекопак (0.59), Булекопак (6.42%), Импакт (0,09%). Те сключват договори с общини и специализирани фирми за събиране на отпадъци, като поемат разделното събиране и сортиране на отпадъци. Нямат право на печалба и инвестират приходите си в инсталации за рециклиране, контейнери и камиони за извозване.

Една съществена част от приходите (а и от енергията) на тези организации отива за своеобразните информационни кампании - сред образователните материали и събития има брошури, календари, тетрадки, стикери, картички, концерти, публични събития (като еко роуд шоу, например)... Това всъщност е единственият начин за рекламиране на организациите и те влагат големи суми в този тип PR за привличане на фирмите-производители. На ниво цени за опаковка, които те предлагат на фирмите, не е възможно да съществува конкуренция, защото минималните такси са еднакви и се определят от министерството.

Изискването на Министерството на околната среда за 2008 г. е организациите да оползотворят 450 000 тона опаковки, пуснати на пазара от производители и вносители. В случай че целта не бъде постигната, всички фирми от тази колективна система са длъжни да заплатят продуктова такса в пълен размер на ведомството, независимо че вече са платили ежемесечна лицензионна такса на организацията, в която членуват. Повечето организации декларират преизпълнение на целите.

 

ПЪТЯТ НА ОТПАДЪКА

Всичко събрано в цветните контейнери се извозва по график с камиони на съответната фирма или нейни подизпълнители. Екопак уверява, че задължава камионите си на един курс да вдигат само един цвят контейнери – по този начин гарантира, че няма да има смесване на разделно събраните суровини. Въпреки добрите намерения, има случаи на смесено извозване, защото контролът над фирмите-подизпълнители в страната е трудно осъществим. Това е една от причините за спада на доверието на гражданите. Добре е да знаем, че в подобни случаи винаги има телефони на организациите, на които можем да алармираме (изписани са върху самите контейнери).

В контейнерите има голямо количество боклук, чието място не е там. В момента рециклируемият отпадък в кофите е около 30-40%. Съдържанието се извозва до площадка за сортиране и предварително третиране. В сепариращите инсталации това, което е годно за рециклиране се отделя най-често ръчно, след това се разделя по видове и подвидове материал и при нужда се балира, за да се намали обема. Сортираните отпадъци се предават периодично на рециклиращи заводи, където вторичните суровини се обръщат в нови стоки и опаковки. Отпадъците, които не стават за рециклиране, но са достатъчно калорични, се предават за изгаряне като алтернативна енергия в циментовите заводи. Битовият отпадък се депонира на сметище. За голяма част от специфичните материали (например композитни опаковки) няма изградени преработващи мощности на територията на страната. Затова някои от фирмите изнасят полуфабрикатната суровина в чужбина.

Според прогнозите на оползотворяващите организации, количеството на изхвърляните в цветните контейнери отпадъци, които са годни за рециклиране, ще се удвои за 2-3 години, което на практика означава пълни контейнери. Но тази позитивна тенденция води след себе си друг проблем - реалното рециклиране на тези количества вторична суровина е под въпрос заради капацитета на заводите за рециклиране, които в момента я обръщат в нови продукти. "България не е голям пазар и липсва съответното търсене и предлагане на суровини, което ограничава възможностите за рециклиране," казват от Екопак. Останалите организации засега не признават да имат проблеми с изкупуването от страна на заводите.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

СТАТИСТИКА

Основната част от всички отпадъци в България (70%) постъпва за депониране (по данни на Министерството на околната среда и водите)

През 2008 г. количествата изхвърлян в цветните контейнери разделен боклук нараства с около 10-12% на месец (според данни на Екопак).

2006 - над 75% от събрания разделно отпадък организациите изкупуват директно от пунктове за вторични суровини. За 2007 г. процентът спада до 65%, а през 2008 г. е ограничен законово до максимум 40% с тенденция до 2010 да не надвишава 20%. Единствено Екопак съобщава официално, че използва и този канал за набавяне на опаковки, останалите организации отричат.

В ЕС над 50% от хартията и стоманата, 43% от стъклото и 40% от несъдържащите желязо сплави се правят от рециклирани материали.

++++++++++++++++++++++++


Как се оползотворява отпадъка в България през годините?

2004 - не се изисква статистика
2005 - 25%
2006 - 35% оползотворен, от тях 34% се рециклира
2007 - 39% оползотворен - 38% се рециклира

 

ИЗВОДИ

 

ПРОБЛЕМИ

Проблемите в системата в момента са на входа и изхода й:

1/ вход - масово домакинствата не си изхвърлят отпадъците разделно защото:

2/ вход - липсва реална конкуренция между шестте организации, защото МОСВ налага еднакви минимални цени за фирмите. Това кара организациите в сектора да влагат много в рекламни кампании и материали, вместо в търсене на по-ефективни решения или адекватно насочени инвестиции.

3/ изход - заводите за рециклиране в България скоро няма да имат достатъчно капацитет да поемат обработения от шестте организации материал. Цените за изкупуване падат сериозно. Тези трудности в системата тепърва ще се задълбочават заради предвиждания ръст в процента рециклируем материал. Засега проблемите са предимно с хартията, която се изкупува основно от един завод в страната - "Тракия папир", Пазарджик.

 CC Лиценз: Признание

Назад | Горе

Коментари (40)

10.11.2008 :: 06:26 :: от emine
#1
Re: Recycle bin
Защо фирмите нямат право на печалба?
Повечето хора наистина мислят, че цветните контейнери се събират заедно и е трудно да ги обедиш в противното, защото често са ги виждали.
Кога ще ни измислят и конвейер за стара техника, батерии и др. подобни??
Този закон за първи път го чувам, но е основателна причина да попитам защо все още има места (и в София), където няма цветни конвейери.

Много, много хубава и добре структурирана статия:)

ПП- да си призная под секрет много често органичните ми отпадъци не отиват при боклука, а в някоя градинка;))
10.11.2008 :: 08:57 :: от vasia
#2
Re: Recycle bin
С очите съм виждала от балкона си как камионите събират смесено отпадъците и направо ме заболя сърцето, защото всички у дома събираме разделно и един вид цялата процедура се обезсмисля.
Въпреки това продължаваме да събираме така с надеждата, че си знаят работата и някой някъде сортира още веднъж боклука
Да не говорим, че доста често има какви ли не отпадъци в цветните контейнери, на които мястото им изобщо не е там
10.11.2008 :: 09:54 :: от bo
#3
Re: Recycle bin
Случаите, в които камион (на оползотворяваща организация, не за общ отпадък) събира заедно отпадъци от цветните контейнери, не е реален проблем, защото те се извозват до СЕПАРИРАЩИ инсталации, там се рзделят ръчно така или иначе. Това води разбира се до спад в доверието ,защото хората не знаят какво става по-нататък.

Сериозният проблем е, че тези кофи са пълнят с всичко друго, но не и отпадъчни опаковки, стъкло и метал, този общ боклук замърсява и малкото разделно изхвърлено и така често то не може да се рециклира.

Проблем е приемрно, че точно в момента около 5 работници от общината почистват листа на улица Тунджа, срещу НДК - и точно те изхвърлят пълни чували в цветните контейнери - това при положение, че точно на два метра има три сиви кофи за общ битов отпадък и при положение, че са ОБЩИНСКИ работници. Обадих се да алармирам на ЕКОПАК (автоматично записваща система беше), да видим колко има ефект. Иначе на никой от минувачите не му прави впечатление - тов също е проблем.
10.11.2008 :: 10:06 :: от Dessie
#4
Re: Recycle bin
В Пловдив има само два вида контейнери - жълти за хартия, метал и пластмаса и зелени за стъкло. Не знам до колко е ефективен този метод, но наистина в жълтите контейнери има страшно много и друг боклук.
Доколкото санкциите - добре е да се помисли за доброволен отряд, който да следи за това какво изхвърлят хората и да има право да налага, предвидените в закона санкции. Съставя се акт и оп - готово. Така ще финансират дейността си, докато хората се научат. После като им стане навик като на германците ще е по-лесно.
В жълтите контейнери можете да си изхвърлите и стария тостер, за офис техниката можете да се обадите на Тонер Дайрект, а батериите, ако още ползвате такива - в Метро на гише рекламации имат една много симпатична кофичка, в която можете освен батериите да си пуснете и старите енергоспестяващи крушки.
Що се касае до изкупуването - може би не е лоша идея самите фирми, които събират отпадъка да се обединят и вместо за реклама да използват парите за построяването на един завод и да реализират готова продукция.
А компостирането е толкова лесно и приятно, че може да бъде приложено лесно, ако има малко повече политическа воля за това.
За тези, които събират разделно - НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!
10.11.2008 :: 12:42 :: от mandarinka
#5
Re: Recycle bin
И аз се чувствам малко демотивирана за разделно събиране, но въпреки всичко продължавам да си хвърлям боклука в съответната кофа, вярвайки, че е въпрос на време да започнат всички да го правят. Дано и държавата поеме по-голяма инициатива в това начинание.
10.11.2008 :: 14:51 :: от Denski
#6
Въпросчета за Босилена
Имам няколко въпроса:
1) Как дадена фирма сключва договор с дадена община? Кой на кого и колко плаща?
2) Нашият данък смет за сивите контейнери ли отива или част финансира и шарените кофи?
3) Как така в дадени квартали има кофи на по 2 фирми оползотворяващи отпадъците (Оборище), а в други няма нито една (целия Лозенец доскоро)?

Подозирам, че ще ми хрумнат още въпроси - темата винаги ми е била интересна, а и считам, че още няма достатъчно инфо по нея.
10.11.2008 :: 15:37 :: от malinita
#7
Re: Recycle bin
Както е казано - "и я че изокам некой ден"!
Може и да има закон, но ако ЛИПСВАТ наблизо съдове за разделно събиране на боклука такъв закон не е истински закон; съвсем отскоро се появиха такива контейнери и при нас, обаче на известно растрояние, не и там където са другите контейнери. Казах си: чудеисно! Ще ходя малко повече. ОБАЧЕЕЕ: оказа сея че:
1. Ще трябва да поставя у дома си (който съвсем не е обширен) няколко съдове, за да мога да осъществявам разделното събиране на боклука.
2. Също така и ще трябва, преди да го сложа в тези съдове, да извърша предварителна обработка на отпадъците!!! (Вижте инструкциите, моля).
3. При това, действията ми по т. 2 ще ги извършвам НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!, тоест, вместо да работя, за да си изкарвам прехраната, ще трябва да работя безплатно за съответните предприятия.
4. Щи продължавам явно и да плащам в пълния размер такса смет.
Значи, какво излиза от гледна точка на гражданина: ще се затрудни с подсигуряване на място в жилището си, ще работи без пари за предприятията, занимаващи се с разделното събиране (дали печелят или не - това не е мой проблем); ще ги снабдява - и това без пари - с ценни суровини!
Всичко за чест и слава и за несъвсем ясната - като обхват - полза за околната среда.
Не ми се вижда справедливо, наистина! Нека господата, които се "мъчат" в Парламента (в същност, ако им е толкова мъчително - ами да не се жертват, да се занимават с друго), да огледат нещата по-добре и да третират гражданите РАВНОПОСТАВЕНО с другите субекти в държавата - така е по Конституция! Срещу: 1. усилията си;2. срещу това, което предоставят, след като в цената, която са платили за него, това нещо (опаковките) е калкулирано; да получат НЕЩО РАВНОСТОЙНО - разбира се - не пари, но поне - ЗНАЧИТЕЛНО намаляване на такса смет. Едва тогава задължителният характер на разделното събиране и съответните глоби при неизпълнение ще бъдат справедливи, изпълними и стимулиращи!
10.11.2008 :: 15:49 :: от malinita
#8
Re: Recycle bin
И нека да не се опитваме да си правим сами харикири и да измисляме отново доброволни отряди! Тъпо е, не може задълженията да са само за гражданите, че и да се бутат да си организират полиция и да се следят едни други дали се спазват или не калпави наредби и закони, които не отчитат и техните интереси! В едно общество има: субекти със съответните им интереси и една норматимна уредба, за да е добра и работеща, трябва да отчита тези интереси и интересите на обществото като цяло. Но пълното пренебрегване на интересите на една от страните я прави или неизпълнима, или ишзточник на противопоставяне и конфликти.
Времената, когато: има нареждане и трябва да се спазва, дайте да дадем и пр. ОТМИНАХА.
Толкова по-зле за тези, които не са го осъзнали още!
10.11.2008 :: 16:11 :: от Apostol
#9
Re: Recycle bin
Статията е много информативна, действително се разкриват повечето от проблемите и предизвикателствата пред кампанията за рециклиране в България. За съжаление в нашата страна, както във всички други сфери и тук един стои един основен въпрос, който би трябвало да се изведе към Проблемите. Това е мониторинга от страна на държавата. Как се провежда той и има ли ефективен контрол и проверка на обявяваните от фирмите количества?

Иначе това, което предстои след като разделното изхвърляне в цветните контейнери навлезе в масовата практика е да се подобри и търсенето на стоки, направени от рециклирани материали и брандирани от такива. Например аз отдавна искам да си купя от яке или друга дреха на Patagonia, направена от рециклирани бутилки (вярно, че това е едно скиорско яке струващо 300-350 лв, което е непосилно за повечето българи, а и за мен е огромен лукс). В магазините Стената, които внасят дрехите с тази марка в България като цяло няма артикули точно от този материал, може би защото няма интерес. Би било чудесно ако българска компания реши да използва тези излишъци от рециклирани материали и развие технология за производство на такива якета, и то на по-ниски цени. Въпреки, че и аз често не изхвърлям всичко където ми е мястото винаги ще избера рециклиран продукт, ако ми се предостави избор.
11.11.2008 :: 00:15 :: от Whiskey
#10
Re: Recycle bin
Малко в страни от темата, но нямкой може ли да ми каже къде мога да си дам/изхвърля стар акумолатор? Няма ли някоя фирма, която се занимава с рециклаж на такива?
11.11.2008 :: 10:05 :: от Dessie
#11
Re: Recycle bin
Whiskey, виж какво намерих чрез Гугъл http://news.plovdiv24.com/34716.html . Съжалявам, че нямам повече информация, но ако разбереш нещо повече, ще се радвам да споделиш :-)
malinita,
Напълно съм съгласна с повечето неща в #7, макар че не знам какво е
"и я че изокам некой ден", но като цяло си права. Редно и нормално е да има привилегии и облекчения за данъкоплатците, които съвестно изпълняват задълженията си.
По отношение на идеята за доброволните органицации - не виждам абсолютно нищо лошо в това. Много често казват, че в България намяло гражданско общество. Това е така именно защото има доста хора, които разсъждават именно като теб - първо държавата да даде.
Съгласна съм, че идеята е съвсем сурова и необмислена, но този форум тук е за това - всеки да си каже мнението (ако може без да обижда другите) и ако се роди добра инициатива - супер! Ако ли не - просто сме разменили идеи и мисли - пак добре.
... И добре дошла във форума ;-)
11.11.2008 :: 10:09 :: от alexx
#12
Re: Recycle bin
Според мен проблема с боклуците в кофите е на ниво възпитание. Докато контейнерите са на улицата и привидно ничия собственост (т.е. на общината) всички ще цапат и ще хвърлят вътре каквото им падне. Или даже ще го хвърлят отвън. Само се разходете из кватрал Младост в София, покрай всички цветни контейнери е заприличало на микро сметище.

Имаме и друг възможен модел - всеки си плаща на общината за контейнер за смет и си го държи вкъщи. Това се прави в малките градове и села в България където повечето хора живеят в къщи. Виждал съм го и в градска среда, но не и в БГ. Когато си държиш контейнера в двора или в мазето, да видим дали ще мажеш покрай него както е сега? Вие какво мислите? Освен, че естетически е по-хубаво (няма ги грозните контейнери по улиците), е и по-ефективно.
11.11.2008 :: 14:22 :: от snujolin
#13
Re: Recycle bin
Явно хората,които живеят в провинцията знаят колко по-трудно е да се събира и изхвърля сметта разделно.Макар ,че не живея в много малък град(В.Т) контейнери за разд. събиране има само по центъра и по-главните улици.Понякога се налага да си изхвърля пакетите с отпадъци като ги нося и едновремено бутайки количката с дъщеря ми на около 1км. разстояние от нашият дом.Да не повтарям останалите за обезсърчаващият начин на събиране накуп на всички контейнери(дори и с тези за общите отпадъци).В нашият квартал дори често ни се налага да събираме разсипан от самите камиони боклук,защото явно пестят от повторни курсове и ги препълват,камо ли да се надяваме скоро да ни поставят цветни контейнери.
Благодаря все пак за обстойната статия,защото поне за себе си ,си изясних доста неща.Мисля че самите фирми трябва също да го правят по-подробно,имайки впредвид колко недоверчив и мнителен е българинът.
11.11.2008 :: 17:03 :: от Boris
#14
Re: Recycle bin
Ами и аз съм съгласен с по-голямата част от коментар #7, все пак не може да се очаква от гражданите да събират разделно отпадъците като доброволен труд и да снабдяват някого със суровини а да плащат такса смет в същия размер. На теория за извозването на отпадъците от контейнерите за разделно събиране не се плаща от такса смет, трябва да е безплатно и да се финансира от фирмите, на които са контейнерите, с парите които получават от събраните суровини и от фирмите производители на опаковките. Също така на теория ако по-голяма част от отпадъците са в контейнерите за разделно събиране, би следвало в сивите контейнери да има по-малко буклук, следователно да се плаща по-малко на фирмите, които го извозват и би следвало такса смет да намалее. На практика обаче, не съм чул през последните години да плащат по-малко от Столична община на фирмите концесионери, а пък в статията пише, че другите контейнери се използват все повече.
Колкото до доброволните отряди, идеята не е лоша, но си мисля, че първата им задача трябва да е да сигнализират за нарушенията на фирмите-концесионери и фирмите, които събират отпадъците разделно и да ги принудят да си вършат работата като хората. Когато спрат да смесват буклука и гражданите видят, че има смисъл от усилията, които полагат ще се отнасят по-съвестно към това.
И мисля че така наречените "еко организации" са големи длъжници на обществото в това отношение. Вместо да ходят и да организират глупави семинари, за да отчитат някаква дейност, да вземат да притискат фирмите и общината да си вършат работата и да проверят какво става с разделносъбрания буклук. Само ги бива да говорят общи приказки, а когато трябва да се свърши нещо важно се скатават :D
12.11.2008 :: 20:42 :: от SunSearcher
#15
Re: Recycle bin
Голяма мъка ей...Започнах работа в Чехия и се върнах в родния си град, за да си преиздам паспорта, и гледам и ме боли същата идиотия - всичко друго, но не и стъкла в кофата за стъкла или пластмаса...Бясна балканска дивотия...
Иначе на Ц.Гара в София има едни готини билборди с кофа, пълна с пачки и лозунг "Защо пилеем ресурси"...
Мъка, мъка...
14.11.2008 :: 12:25 :: от Ляля
#16
Re: Recycle bin
Първо, поздравления за добрата статия! Ясна, точна, богата.
Моето мнение по въпроса е, че проблемът с разделното събиране основно се дължи на твърде оскъдната информираност на българските граждани и на наднормената им пасивност. Вие всички много добре знаете, че когато се интересувате от нещо, намирате начини да действате. Но вие, които сте тук, сте информирани. Напълно съзнавате същността на проблема. Мнозинството не е и наполовина информирано, а като гледам и не бърза да се образова в тази насока. С други думи, грижата за личното ти отношение към природата си е лично твоя. Коренно погрешно е да обвиняваме всички останали преди да сме положили усилия да се ограмотим сами и да работим за тази или която и да е друга инициатива. Ще дам пример с родителите си. Те се прибират "изморени, нямащи желание и сила за нищо, желаещи само да си почиват и да не се товарят с никакви глупости, дрън-дрън". Невероятно трудно е да ги информирам за нещо сериозно. Те просто нямат желание да знаят. Всичко, което правят е да говорят против държавата, да се оплакват, да мрънкат и разбира се, да си стоят все така пасивни. Затова вярвам, че същината на проблема се крие в самите нас, в нашето нежелание да действаме. По никакъв начин не защитавам онези, които имат правомощия да променят - така наречените "управляващи". Тяхното мислене вероятно е насочено към разни лични изгоди, които възпрепятстват активността им по обществените въпроси.
15.11.2008 :: 10:56 :: от Dessie
#17
Re: Recycle bin
Чудесен коментар #16!
Аз също смятам, че основният проблем е в информацията, която стига до умовете на гражданите. Затова и толкова усилено работя над възпитанието на децата в тази насока - моите и на техните другарчета в детската им градина. Смятам да продължа да правя всичко по силите си и в училището.
За съжаление, обаче наблюденията ми са, че 80 % от родителите нехаят - точно по същия начин, по който нехаят и техните родители ...
15.11.2008 :: 18:44 :: от Denski
#18
Re: Recycle bin
Alexx, absolutno sum suglasna s ideyata za "chastni kofi za razdelno subirane", na zapad horata otdavna sa si go izmislili -v Austria i Germania kofite obslujvashti opredelena kooperatsiya sa v zaklucheni kletki i dvorove do koito dostup imat samo juvushtite i horata subirashti bokluka. Interesno mi e kude v koe BG naseleno myasto si vijdal neshto shodno obache - moite nabludeniya sa che horata durjat edinstveno komposteri v lichnite si dvorove. A i kato govorim za lipsa na informacia, predi godina dve v Smolyanskiya region razdavaha bezplatno komposteri na horata. Prekrasna idea, obache kakto se kazva "hubava rabota - ama bulgarska" - horata ne poluchiha ABSOLUTNO NIKAKVA informacia za izpolzvaneto im! 0!

Izvinyavam se, che pisha na latinica, no nyama kirilica na tozi comp :(
16.11.2008 :: 15:02 :: от Ляля
#19
Re: Recycle bin
#17, съвсем скоро и аз ще стартирам един проект с цел информиране и обучение на малки деца. Бих се радвала, ако намериш малко време и ми разкажеш за твоята работа. Оставям ти адрес, надявам се ще осъществим връзка: elmar_lizka@abv.bg .
19.11.2008 :: 13:28 :: от SunSearcher
#20
Re: Recycle bin
За човекът, който не му плащаха, ако вземе да се преработи, че събира разделно:
http://www.sciencedaily.com/videos/2006/1001-smart_trash_cans.htm
20.11.2008 :: 14:06 :: от emine
#21
Re: Recycle bin
Alexx, много интересна идея, както обикновено. М/у другото Б.Борисов беше споменал нещо подобно, че проблема ще се реши, ако кофите не са по улиците, но не му беше хрумнала идеята да си ги приберем вкъщи:) Защо не му изпратиш своята добра идея, може и той да я оцени:)
А хората без мазета, тавани и дворове какво ще правят?

М/у другото в Смолянския регион на хората най-малко им трябват компостери, защото те просто НЯМАТ боклук, да не говорим за органичните отпадъци, които така или иначе отиват при животните, всичко останало им е в печката. В повечето малки селца нямат дори контейнери и изобщо не им липсват, но пак плащат такса смет!!!
"Хубава работа, ама българска"! Кога ли ще се чуем да казваме "Хубава работа, българска"!!!
20.11.2008 :: 21:49 :: от agua del mar
#22
Re: Recycle bin
Прекрасно но???????????, мили мои, но в китен Бургас всичко се събира в един камион.........не съм сигурен дали това което влиза в камиона като купчина, изобщо някой разпределя впоследствие ама аз като някой conquistador ще продължавам да си събирам в 3 торби и да си хвърлям разделно.......Все някога ще стане..........
22.11.2008 :: 15:49 :: от mebbeth
#23
Re: Recycle bin
В кв. Орландовци, в който живея от около година имаше контейнери за 'разделно' събиране, бяха оранжеви за всички отпадъци, които подлежат на рециклиране - хратия, пластмаса, стъкло... ОБАЧЕ ги махнаха. ПИТАМ ЗАЩО, след като това бяха едни от малкото добре поддържани контейнери без да преливат от битови отпадъци както се вижда по други места. КАЖЕТЕ МИ КЪДЕ ДА СЕ ОПЛАЧА, ЗА ДА СИ МИ ВЪРНАТ ЖЪЛТИТЕ КОФИ?!
22.11.2008 :: 15:50 :: от mebbeth
#24
Re: Recycle bin
Оранжеви-жълти... обърках ги малко, но не това е същината на нещата ;)
22.11.2008 :: 16:57 :: от gorichka
#25
Re: Recycle bin
Mebbeth, най-добре разбери на коя организация по оползотворяване са били кофите, влез им в сайта и им пиши или директно им се обади да ги питаш - там трябва да има телефони за сигнали и оплаквания. Другият вариант е да се обърнеш към общината ви и да питаш там какво става, коя е фирмата, защото организацията сключва именно с нея договора си. Доколкото разбрах и в Зона Б 18 е идентичен случая - имали са същите контейнери и от известно време са изчезнали...
23.11.2008 :: 12:39 :: от emine
#26
Re: Recycle bin
gorichka, а в кварталите без шарени контейнери, по същия начин ли да процедираме? В смисъл, тези договори с общината като един цял регион ли се сключват или с всеки от районите поотделно? И съответно с някоя фирма ли да говоря или с района, за който става въпрос?
Мерси:)
23.11.2008 :: 19:55 :: от Jeniii
#27
Re: Recycle bin
Един от същинските ПРОБЛЕМИ, които според мен пречат на преодоляването на посочените в статията проблеми, се състои в това, че освен да бъдат сочени с пръст, никой не си прави труда да анализира в дълбочина (а и в ширина) комплексните причини за наличието им. Важно е да се знае не просто, че проблемите са там и там, а и защо, как, по какъв начин, за да е възможно да се подготви и адекватна стратегия с участието на различни експрети за превръщане на системата за рециклиране на отпадъци в работеща и ефективна от входа до изхода. Това разбира се не може да е обект на анализ на една журналистическа статия (която наистина е много информативна), а нещо, с което трябва да се ангажират всички институции, имащи отношение към тази област.
25.11.2008 :: 03:54 :: от gorichka
#28
Re: Recycle bin
emine: Организациите сключват договори с общините, отчитат се пред МОСВ с данни за разположен брой контейнери на брой точки в общините-партнъоти, както и по райони. Местата, на които се поставят контейнери, се определят и преценяват съвместно с местните власти. (Контейнерите на ЕКОПАК обслужват над 2.5 млн. души, като всяка точка обслужва средно 438 човека, например). Може да се свържете с общинатави и ги питайте има ли общината договор с такава организация и с коя, ако нямат, защо нямат...
26.11.2008 :: 11:28 :: от krem
#29
Re: Recycle bin
Тия дни безкрайно се изнервих. Забелязвам нова практика - там, където имаше по три кофи, вече има по една - различна на всякъде. Отивам аз със 2 торби пластмаса и една хартия и вместо три кофи виждам една- тази да стъкло!!!! И какво да правя сега да тръгна да обикалям квартала и да закъснея за работа?! Е изхвърлих си грижливо разделените отпадъци в тази за стъкло, така и така в общ камион отиват и после ги сепарират. Но това обезкуражава хората, които имат по-малко ентусиазъм от мен и те си казват - "защо да се моря, ето това е пак българска работа, нищо не рециклират тия, само за пред Европа са тия кофи". Какво да кажа в такъв случай?
Днес се загледах докато пътувах с автобуса по цариградско - на една спирка 2 общи кофи и една жълта. Красота!!!
26.11.2008 :: 20:47 :: от Whiskey
#30
Re: Recycle bin
Ами въщност се рециклира и то доста! Никога до сега не се е рециклирало толкова много, особено през последната година.
28.11.2008 :: 15:59 :: от mohave
#31
Re: Recycle bin
Един интересен адрес "sexwell.bg" ,който предлага какво да правим старите батерии! На този адрес търсете "sexwell greenline" :)
29.11.2008 :: 12:53 :: от Radko Baldjiev
#32
Re: Recycle bin
hora, kulturata edno na um, informiranostta na horata-dve.. oba4e praktikata i zapadnqcite pokazvat, 4e nay efektivno( pone tam, na zapad) deystvat zakonite. Ako dyrjavata vzeme u4astie v tazi iniciativa 6te e mnogo po-lesno da se razprostranio sred neinformiranite lyude kauzata.. neka da turqt edni globi4ki da vidim nepukistite deto si hvyrlqt nalqvo-nadqsno kutii ot cigari, naylon4eta i hilqdite takiva bokluci da se vidi kakyv 6te e rezultata..da se probva toq na4in.. ako stane-6te se nau4at vsi4ki, ako ne-pove4eto..ako ne stane- pak sme si sy6tite, nqma pravda zna4i.
500 godini robstvo+60 godini socializm/komunizym- taka si obqsnqvam az problemite na bg oob6testvoto..
v pove4eto slu4ai dne6nite pokoleniq nqmame vina za tova v koeto jiveem, dano se okajem pone nie po otgovorni za dobroto byde6te na sledva6tite pokoleniq..
respect!
P.S. i sorry, 4e na latinica pi6a, no ve4e bqh izpisal polovinata ot mislite si i ako trqbva6e nanovo nqma6e da bydat sy6tite ;)
29.11.2008 :: 13:15 :: от Radko Baldjiev
#33
Re: Recycle bin
Малко се отклоних от темата, но важното е да има разбиране и да се изразява мнение, защото ако си мълчим и наблюдаваме само отстрани наистина е жалко!
30.11.2008 :: 03:06 :: от zelena_stz
#34
Re: Recycle bin
Всъщност, основния проблем е в мисленето. 90 % от хората до 25 год. изобщо не се интересуват от разделно събиране на отбадъци, още по-лошо, те не искат да се интересуват. В опитите си да присъединя някой чувам - аз ще им събирам на тях боклуците, да си наемат хора да го правят, не сам длъжен, а за екология дума да не става... И излизаме по-умни и хитри от цяла Европа, където всички съвестно и по-важното с желание си събират разделно отпадъците.
И на всеки метър да има кошчета, няма да е кой знае по-различно. Аз лично от 1 година хвърлям отпадъците си разделно, вкъщи си имам 4 места за боклук и ще продължавам да го правя, защото мисля че всичко се постига с усилия и търпение и никой няма да дойде да ни го поднесе в готов вид........
09.01.2009 :: 11:54 :: от videania
#35
Re: Recycle bin
Има много вярни неща в коментарите и ....никакво реално предложение|пък и кой ли ще му обърне внимание?|Най-напред трябват законови разпоредби;след това,съответните ОБЩИНИ и ЕКОЛОГИЧНОТО министерство да разработят съвмесно начините на координиране на разделното събиране на отпадъците между заинтересованите |и незаинтересовани,но участващи в тази дейност |фирми, като ги задължат,вземайки една дейност на концесия,да не пречат на идентични фирми,чиято дейност е същият продукт|отпадъците|. Освен това,в Канада,напр.безплатно се раздават найлонови чувалчета в няколоко цвята,съответно на цветовете за разделно събиране и всеки ден специални хора ги прибират от пред вратите на домовете на хората!Хем болните,заетите и мързеливите не се затрудняват,хем се откриват нови работни места и работата-върви.За такова нещо,обаче,трябва координация и взаимна заинтересованост на фирмите,които извозват и които оползотворяват отпадъците.Благодара за търпението да ме прочетете!
13.02.2009 :: 15:49 :: от mapto
#36
Re: Recycle bin
Знаете ли какво се случва с отпадъците след като ги изхвърлите в кошчето за боклук? http://ko64eto.com/
16.02.2009 :: 16:02 :: от Tsvetti
#37
Re: Recycle bin
За съжаление много хора мислят така - няма да събирам без полза, ако имаше контейнери по-наблизо може би щях и т.н. Реално, ако искаш да направиш нещо, ще го направиш. Много мои познати не разделят отпадъците, защото им били далече - ами като е така и ще закъснееш за работа не изхвърляй преди работа, излез по-рано, изхвърли отпадъци в почивен ден или след работа. Варианти - безброй. А за тези, които се притесняват да не им се счупят ръчичките, като изхвърлят нещо разделно, ще кажа само, че не е нужно да правиш нещо КОЙ-ЗНАЕ-КАКВО, защото дали ще се пресегнеш към жълтата кофичка у вас или към общата си е погледнато отвсякъде едно и също усилие. А и у вас кофите за хартия и особено за стъкло се пълнят с много по-бавни темпове, което ти спестява малко излизане. На мен също никой не ми плаща за разделянето, нито се моля за данъчни облекчения, в крайна сметка по този начин се опазва околната среда, ето това получаваш ;)

За останалите отпадъци - батерии, техника и т.н. - те могат да се изхвърлят в магазините sexwell, пред Техномаркет или поне в Плевен, както и в Германос и Глобул.
01.03.2009 :: 13:50 :: от lalina
#38
Re: Recycle bin
Наблюдавам процеса на разделно събиране в моя квартал. От една страна ме радва, че съгражданите ми все повече пълнят контейнерите по предназначение. Недобросъвестните прояви са значително малко.
Понякога липсват контейнери за общи отпадъци и хората като няма къде.....в специализираните контейнери. Това пък разочарова тези които са се постарали.
Важно е да се приучат децата към разделно събиране и в училище да ги занимават повече с опазване на природата. Да се правят дни посветени на това със занимателни игри - състезания.
Би било много насърчаващо, ако на съвестните активни участници в разделното събиране, се раздават торби за тази цел с различни цветове, на които има някъкъв надпис, колко е престижно да бъдеш съзнателен в това отношение. И докато преминават пред съседите си, безмълвно да ги агитират.
Черните или прозрачни чували за смет, не са привлекателни. Учудих се приятно когато видях по телевизията, че някъде по света, дори торбите за смет са във весели цветове. Това някак си стимулира.
Идеи за насърчаване много, само да има кой да ги реализира ....
02.07.2009 :: 23:11 :: от Шанта
#39
Re: Recycle bin
След като го има този закон и след като аз съм ДЛЪЖНА да събирам разделно и след като искам да го правя кажете ми как да ги накарам да сложат кофи за разделно събиране до блока или поне някъде на близо в квартала (Младост 4). Вече няколко пъти говорих ( с Екобулпак май беше) по телефона и ми отговориха, че трябва да има минимум 350 човека, за да се сложи кофа и да звънна пак след 2 месеца. Е аз съм сигурна, че в нашия блок (12 ет.) и този отсреща 350 човека все ще има. Дори и още да не е перфектна системата на рециклиране, дори и не всичко да има къде да се рециклира, аз как да възпитавам детето си? Само като си представя колко боклуци хвърлям всеки ден и колко ли още като мен го правят и ми става зле...
15.02.2011 :: 13:54 :: от bojan.jotov
#40
Re: Recycle bin
Искам да попитам... всяка опаковка,която има логото на ЕкоБулПак може да се рециклира или няма връзка?
Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg